Zakres usług administracyjnych

 • Pomoc w przejęciu nieruchomości od dewelopera
 • Dokonywanie napraw bieżących, robót konserwacyjnych
 • Usuwanie skutków awarii, oraz kontrola ich wykonawstwa.
 • Prowadzenie i aktualizacja wykazów lokali, właścicieli lokali wraz z przypadającymi im udziałami w nieruchomości wspólnej oraz najemców.
 • Wybór i zawieranie umów ubezpieczeniowych nieruchomości oraz, w razie potrzeby, negocjowanie korzystnych pakietów ubezpieczeniowych dla lokali mieszkalnych i użytkowych.
 • Nadzór nad stanem bezpieczeństwa i porządku w obrębie posesji, opracowywanie planów zabezpieczenia nieruchomości oraz ocen stanu porządku i bezpieczeństwa, robocza współpraca z Policją, Strażą Miejską oraz prywatnymi podmiotami gospodarczymi świadczącymi usługi w zakresie ochrony osób i mienia.
 • Przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań rocznych i okresowych wspólnoty mieszkaniowej, opracowywanie dokumentacji po zebraniu i informowanie o jego przebiegu i wynikach właścicieli nieobecnych na zebraniu.
 • Bieżąca obsługa biurowa i merytoryczna zarządu wspólnoty, w tym organizacja i przygotowywanie posiedzeń zarządu, informowanie o jego wynikach członków wspólnoty mieszkaniowej.
 • Prowadzenie korespondencji z właścicielami oraz najemcami lokali mieszkalnych i użytkowych w imieniu wspólnoty mieszkaniowej i jej organów.
 • Przygotowywanie i wydawanie właścicielom i najemcom lokali różnego typu dokumentów, jak potwierdzenia i zaświadczenia, w tym dotyczące dodatków mieszkaniowych lub świadczeń z pomocy społecznej.
 • Przygotowanie, organizacja i reprezentacja wspólnoty mieszkaniowej w kontaktach z sądami i organami egzekucyjnymi.
 • Obsługa prawna wszelkich oficjalnych działań wspólnoty mieszkaniowej i jej organów.
 • Opracowywanie analiz, sprawozdań, uchwał, wystąpień, wniosków, petycji, oświadczeń, regulaminów, statutów oraz innych formalnych dokumentów oraz aktów normatywnych regulujących działalność wspólnoty i jej organów, a także dotyczących ich działalności.