Zakres obsługi technicznej świadczonej dla nieruchomości

  • Prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego – zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
  • Zlecenia i nadzorowanie określonych przepisami, kontroli technicznych, okresowych przeglądów nieruchomości oraz instalacji i urządzeń technicznych stanowiących jej wyposażenie.
  • Nadzór i kontrola prawidłowości funkcjonowania oraz eksploatacja urządzeń i instalacji technicznych.
  • Zlecanie, kontrola i bieżący nadzór nad wykonywaniem napraw, modernizacji oraz systematyczną konserwacją infrastruktury technicznej nieruchomości.
  • Zabezpieczenie obsługi w zakresie usuwania awarii, kontrola prawidłowości usuwania awarii.
  • Przygotowywanie, wdrażanie i nadzór nad realizacją planów remontowych krótko i długookresowych.
  • Nadzór nad pracą osób i firm wykonujących remonty, udział w komisjach odbioru prac technicznych.
  • Wyszukiwanie wykonawców prac remontowych i modernizacyjnych, przygotowywanie i zawieranie umów, negocjowanie cen.